Gaviota-State-Beach-178-1-195.jpg
Gaviota-State-Beach-288-2-196.jpg
Knapp-Goleta-Beach-Huge-Waves-Edits-4.jpg
Knapp-Goleta-Beach-Huge-Waves-Edits-6.jpg
Knapp-Goleta-Beach-Huge-Waves-Edits-7.jpg
Goleta_Beach_Sough-13-1.jpg
Goleta_Beach_Sough-18-2.jpg
Alice_Keck_Park-25-4.jpg
Alice_Keck_Park-163-14.jpg
Alice_Keck_Park-51-6.jpg
IMG_8077-1-1.jpg
IMG_8090-1-2.jpg
IMG_8235-1-3.jpg
IMG_8254-1-4.jpg
IMG_8314-1-5.jpg
IMG_8328-1-6.jpg
Downtown Santa Barbara-Downtown Santa Barbara-0002-Edit-1-3-153.jpg
GKnapp2-5-2.jpg
IMG_0345-3-21-102.jpg
IMG_0421-19-1-6-3.jpg
IMG_0503-31-7-4.jpg
IMG_0521-32-8-5.jpg
IMG_0651-22-103.jpg
IMG_2628-5-10-14.jpg
IMG_5333-1-9-6.jpg
IMG_6134-19-15-62.jpg
IMG_6257-30-16-63.jpg
IMG_6788-1-17-64.jpg
IMG_7148-12-12-38.jpg
IMG_7242-26-13-39.jpg
IMG_7325-32-14-40.jpg
IMG_7567-Edit-1-23-104.jpg
IMG_7919-Recovered-18-66.jpg
IMG_8445-Recovered-20-68.jpg
IMG_8890-11-17.jpg
knapp-bw-dyptych-Edit-203.jpg
structure garden-19-67.jpg
Gaviota-State-Beach-178-1-195.jpg
Gaviota-State-Beach-288-2-196.jpg
Knapp-Goleta-Beach-Huge-Waves-Edits-4.jpg
Knapp-Goleta-Beach-Huge-Waves-Edits-6.jpg
Knapp-Goleta-Beach-Huge-Waves-Edits-7.jpg
Goleta_Beach_Sough-13-1.jpg
Goleta_Beach_Sough-18-2.jpg
Alice_Keck_Park-25-4.jpg
Alice_Keck_Park-163-14.jpg
Alice_Keck_Park-51-6.jpg
IMG_8077-1-1.jpg
IMG_8090-1-2.jpg
IMG_8235-1-3.jpg
IMG_8254-1-4.jpg
IMG_8314-1-5.jpg
IMG_8328-1-6.jpg
Downtown Santa Barbara-Downtown Santa Barbara-0002-Edit-1-3-153.jpg
GKnapp2-5-2.jpg
IMG_0345-3-21-102.jpg
IMG_0421-19-1-6-3.jpg
IMG_0503-31-7-4.jpg
IMG_0521-32-8-5.jpg
IMG_0651-22-103.jpg
IMG_2628-5-10-14.jpg
IMG_5333-1-9-6.jpg
IMG_6134-19-15-62.jpg
IMG_6257-30-16-63.jpg
IMG_6788-1-17-64.jpg
IMG_7148-12-12-38.jpg
IMG_7242-26-13-39.jpg
IMG_7325-32-14-40.jpg
IMG_7567-Edit-1-23-104.jpg
IMG_7919-Recovered-18-66.jpg
IMG_8445-Recovered-20-68.jpg
IMG_8890-11-17.jpg
knapp-bw-dyptych-Edit-203.jpg
structure garden-19-67.jpg
show thumbnails